Cảm Tác Mùa Thu

Đưa Lên

Vòng đời như lá có bao lâu Mà lại trải qua mấy bể dâu Lúc chiến cuộc nhiều phen khốn khổ Lúc thiên tai lắm bận cơ cầu Lúc nhân…

Read More