Xuân Cảm

Đưa Lên

Xuân sang mai nở trước thềm nhà Hương thắm gió đưa trà với ta Én lượn đuổi mây trời bát ngát Cá tung cưỡi sóng nước bao la Tình xuân…

Tiếp Tục...

Nhất Chi Mai

Cáo tật thị chúng 告 疾 示眾 春去百花落 春到百花開 事逐眼前過 老從頭上來 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅 ______________________________________ Dịch âm: Cáo tật thị chúng Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai…

Tiếp Tục...