NẮNG LỤA

Đưa Lên

Tháng ba, trời bỗng ngoan hiền Nghe em nhớ nắng thuở tiền duyên xưa Vai xuân tóc xỏa ngang vừa Tình xuân mới nụ theo mùa xuân sang Em đi,…

Tiếp Tục...