AI ĐƯA CON SÁO SANG SÔNG?

Sao đưa con sáo bước ra lồng?
Để chiếc thuyền xưa đậu giữa dòng!
Dưới đó, sóng mơ vờn ảo ảnh,
Trên đây, đài mộng tỏa hư không.
Bao năm hương lửa tan mây khói,
Một kiếp giang hồ thẹn núi sông!
Kẻ cắm sào ngang giăng mắt đợi,
Người đi biền biệt, ngậm ngùi trông !

Nguyên Bông