Cung Buồn

Cung buồn biết gởi cho ai? Bao năm lần lựa chưa phai khối sầu! Chia xa đài mộng còn đâu, Còn chăng chỉ một trái sầu quảy lưng! Hành quân…

Read More