BUÔNG

Quên đi Ừ.! Hãy quên đi Thuyền đời là chuyến biệt ly không về Tình chưa ước nguyện hương thề Lời khắc trên đá chưa đề nguyên câu Chỉ là…

Read More