Mây Trôi

Posted on

Mây trôi bèo dạt biết về đâu? Biệt khúc đoạn trường rớt hạt châu Gió thổi chim hồng qua xứ lạ. Bên cầu Ô Thước để xa nhau. Trống vắng…

Tiếp Tục...