April and Silence

April and Silence
by Tomas Tranströmer

Spring lies deserted.
The dark velvet ditch
creeps by my side
not reflecting anything.
All that shines
are yellow flowers.

I am carried in my shadow
like a violin
in its black case.
All I want to say
gleams out of reach
like the silver
in a pawnshop
[translated by Malena Mörling]

Tháng Tư và Lặng Câm

Xuân nằm buồn hoang phế,
Kìa con mương đen mượt,
trườn bò bên tôi đây,
Nào còn đâu bóng soi.
Chỉ còn ánh vàng hoa.

Tôi – cái bóng ôm thân,
Như vĩ cầm giam kín
Trong hộp đen tù đầy.
Duy nhất điều muốn nói,
Cũng vuột mất tầm tay,
Như món hàng bạc kia,
Mất trong tiệm cầm đồ.

Ta phỏng dịch