Cái Tết Bất Thường

Đón năm Tân Sửu lạ ghê ta
Không thấy vẻ gì để gọi là
Không tất niên chào xuân múa hát
Không liên hoan chúc tết đàn ca
Không lân pháo trống cờ đình đám
Không rượu trà mai cúc chợ hoa
Không thú countdown chờ tống cựu
Căn nguyên cũng tại Corona

Nhất Hùng