GIỌT LỆ MỪNG

Bao lần trông ngóng bấy lần không,
Nay gặp nhau đây thỏa ước mong!
Bể phú trương buồm băng sóng, biển,
Rừng văn múa bút chỉ tây, đông!
Mai kia còn giữ từng trang sách,
Mốt nọ sao quên những tấm lòng!
Nâng chén tương phùng nghe dạ ấm,
Vòng môi hứng lệ mãi chưa xong…

Nguyên Bông