HÀNH TRANG CUỐI ĐỜI

Một đêm nằm mộng hồn ta hỏi:
Tính sổ đời ngươi tạm đủ chưa
Rủ áo phong sương về cõi tịnh
Hay còn mang nặng kiếp đong đưa

Đong đưa ta vẫn đong đưa mãi
Phần số lênh đênh đã mấy mùa
Chân dẫu muốn dừng, tâm vẫn giục
Đường trần ta đội nắng cùng mưa

Ta lỡ trót sinh giàu cảm lụy
Yêu người ta giữ hẹn thề xưa
Ai đem thương nhớ bàn hơn thiệt
Cân nhắc thành chi chuyện bán mua

Thế sự ta chưa hề trốn mặt
Sá gì ai kẻ thắng người thua
Ta ghim ước nguyện vào tim óc
Làm dân yêu nước hơn làm vua

Ta bảo hồn ta bình tâm đợi
Non nước đang mùa sóng gió khua
Một mai sáng đẹp bình minh lại
Thế giới quanh ta hết lọc lừa

Ta vỗ tay và hồn nhiên hát
Tìm vui trong thiếu để mong thừa
Nghe trong xa vắng mùi hương cũ
Trong giá băng tìm bóng nắng trưa

TRANG CHÂU