Kiều khóc Đạm Tiên

 

 

Sè sè cỏ úa mộ bên đường
Hoang phế ơ thờ với gió sương
Ai oán hồng nhan duyên trách hận
Ngậm ngùi bạc mệnh khóc tang thương