Mừng Chúa Giáng Sinh AN BÌNH HẠNH PHÚC

MỪNG ngày Giáng Thế Đấng Ngôi Hai
CHÚA bị đóng đinh chịu khổ hài
GIÁNG thế thấp hèn nơi máng cỏ
SINH đêm giá lạnh chốn trần ai
AN nhiên tự tại không nao núng
BÌNH thản mình Linh chẳng nhạt phai
HẠNH Đức quyền năng vang khắp cõi
PHÚC lành trải rộng cứu nhân loài

Văn Ngọc
Nguyễn Ngọc Lang
Đêm Giáng Sinh
24Dec 2021
Mont-Royal ,Qubec,Canada