MỪNG XUÂN MỚI

Thế cuộc xoay quanh cuộc biển dâu,
Tuổi cao cứ thẳng tiến qua cầu.
Trăng lên chẳng rớt trên hồ vắng,
Lá rụng sao chìm dưới nước sâu?
Hạc trắng thung dung khoe mấy chữ,
Oanh vàng thỏ thẻ hát vài câu.
Tay nâng chén rượu mừng xuân mới,
Xướng họa gieo vần chẳng mệt đâu…

nguyên bông