NÀNG KIỀU VỠ MỘNG

(Họa vận bài Từ Hải Sa Cơ)
Ngày ngắm hoàng hôn xuống phố lầu,
Đêm nhìn trăng rụng bến tương sầu.
Cung vàng điện ngọc luôn mong ngóng,
Trâm bạc giường ngà vẫn ước cầu!
Tám vạn hùng binh vừa xếp giáo,
Một trang hào kiệt đã bay đầu!
Anh hùng chưa ở dinh khanh tướng,
Kỹ nữ mơ chi có lính hầu!