Ngậm Buồn

Tay
trăm tuổi
mọc lưng chừng
vách đá .
Buồn
trăm năm
huyễn hoặc
vết
lăn trầm ….!
Trống đồng xưa
rền
nỗi đau nghiệt ngã .
Khi vượn người
xoả tóc
trắng
hoàn cung …..
LÊ HỮU MINH TOÁN