NHÂM DẦN CHÚC: YÊU THƯƠNG VIẾNG MỌI NHÀ

NHÂM nhi vài chén rượu hồng đào
DẦN đến đuổi trâu chạy té sao
CHÚC Thọ Lộc Tài chân tình gởi
YÊU người Đức hạnh nghĩa nhân trao
THƯƠNG ai đói rách không than vãn
VIẾNG kẻ cơ hàn chẳng núng nao
MỌI xứ ấm no xa phiền não
NHÀ nhà vui vẻ rước Xuân vào.

Văn Ngọc
Nguyễn Ngọc Lang
27-01-2022