Nhìn Lá Thu Rơi

Sáng nay nhìn lá rớt đầy sân
Chợt nghĩ chuyện xa đến chuyện gần
Ngẫm những chánh-tà trong thế sự
Ngẫm bao thực-giả của nhân quần
Ngẫm người dẻo miệng nhưng lòng dối
Ngẫm kẻ vụng mồm lại dạ chân
Thôi xả hết, tu là cõi phúc
Tìm bình yên giữa bể trầm luân.

Nhất Hùng