Nhớ Mẹ

Con ngồi nhớ Mẹ tiếng mưa rơi
Vắng Mẹ thiên thu vắng tiếng cười
Lá rụng ngoài song nguồn cội gọi
Một ngày đáy hạ Mẹ lên trời.
Tạo Ân