NỖI LÒNG – Ngô Đình Diệm

Nỗi Lòng
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không !
Xe muối nặng nề thương vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong ?

NGÔ ĐÌNH DIỆM
1953
_____________________

Thẹn Núi Sông

Chí lớn chưa tròn thẹn núi sông,
Bốn mươi năm lẻ thoáng như không.
Cành Nam chạnh nhớ bầy chim lạc,
Gió Bắc khôn nguôi gót ngựa hồng.
Con quốc đợi trăng than nắng hạ,
Thục vương hoài đế chết mùa đông.
Soi mình in bóng sao đầu bạc,
Nước hỏi ai người biết đục trong.

Ta