SINH NHẬT TÔI

Hôm nay tôi thấy tôi vừa
Khởi đầu chặng cuối của mùa yêu đương
Một đời thương, một đời vương
Băng sương cũng lắm, trầm hương cũng nhiều
Hỏi lòng: lòng còn tin yêu?
Lòng thưa: lòng vẫn sớm chiều sắt son
 
Hôm nay tôi thấy tôi còn
Ôm trăng mười tám vào hồn cao niên
Vẫn xuân dẫu tuổi xuân chìm
Vẫn trăn trở một nỗi niềm không tên
 
Hôm nay tôi thấy tôi hiền
Chẻ ưu làm củi, ươm phiền làm rơm
Đốt lên hơ ấm tâm hồn
Bao phen ủng lạnh nỗi buồn bao la
 
Hôm nay tôi thấy tôi là
Tôi là bóng nắng của tà dương tôi
 
TRANG CHÂU