TẠ LÒNG CÔ LÁI NĂM XƯA

Năm nào bến cũ em đưa cho
Tôi xuống thuyền tìm đất Tự Do
Sông trắng bờ xa buồn vắng lặng
Biển xanh sóng cả chất âu lo.
Tay rời bịn rịn giờ ly biệt,
Chân bước dùng dằng phút đắn đo.
Hẹn buổi trùng quan nơi cổ độ
Nay, sông nào thấy bóng con đò!!!

UYÊN THUÝ LÂM