TÂM TƯ NĂM MỚI

Năm mới, ngồi ôn lại chuyện đời
Ngày nào phơi phới tuổi đôi mươi
Lạc quan hăm hở vào nhân ải
Thoải mái tự tin dự cuộc chơi
Nước mất, tàn mơ theo mạt thế
Nhà tan, vỡ mộng với suy thời
Tha hương trăn trở bao hoài bão
Mà cuộc cờ sao cứ rối bời

Nhất Hùng