TRĂNG NGHẸN

Trước lúc chia tay về với chồng,
Tình kia em muốn nói gì không?
Mang theo, hãy nhớ ghi trong dạ,
Trả lại, đừng lưu giữ ở lòng!
Bên đó đèn xao giăng trước cửa,
Ở đây trăng nghẹn rớt bên song!
Thuyền xưa đem cắm sào sông mộng,
Để lúc đêm về khoác áo đông!