Trắng

Cánh đồng trắng.
Con gấu trắng.
Chó sói trắng.
Tuyết rơi trắng.

Đồng bạc trắng.
Tâm hồn trắng.
Đôi tay trắng.
Đầu bạc trắng.

Bùi Chua