TỪ HẢI SA CƠ

Trận chiến vừa xong đến nguyệt lầu,
Kiều nương ngồi đợi mấy xuân sầu!
Môi son vừa hé lời đưa đẩy,
Dáng ngọc đã khơi ý vọng cầu.
Túi lợi đang xem, đâu mỏi mắt,
Bảng danh chưa lấy, lại rơi đầu!
Bao năm chinh chiến vì vương bá,
Nay mộng tiêu tan bởi chữ hầu!

Nguyên Bông