Tự Tại – Đười Ươi Thi Sĩ – Cao Bá Quát

TỰ TẠI

Thong dong nhiều lúc tưởng mình ngông.
Không đến , không đi , chẳng muốn vòng.
Vài khúc nhạc hay , quên hết nốt.
Mấy vần thơ tuyệt , luật chưa thông.
Ngẫm đời nhật nguyệt , dư ngày tháng.
Luận kiếp nhân sinh , một tấm lòng.
Lắm kẻ xầm xì : ” Sao ngốc vậy ? “.
Thưa rằng : “Tự tại thế là xong “.

Lộc Tòng ( Sep. 2013)

 


ĐƯỜI ƯƠI THI SĨ(1)

Một bầu ngất ngưởng chúng chê ngông,
Tay kéo càn khôn tay họa vòng(2).
Dăm chén đằng vân trăng ngự núi,
Mấy chung lộng vũ gió đùa thông.
Tiêu dao lá rụng nghe tiền kiếp,
Tự tại hoa rơi thấy chính lòng.
Danh lợi như “Ngàn Thu Rớt Hột”(3),
Êm đềm “Ngộ Nhận”(3). Tỉnh.  Điên.  Xong.

Ta


(1) Một bút hiệu khác của Bùi Giáng
(2) BG có lúc là họa sĩ.
(3) Hai tác phẩm của BG.

CAO BÁ QUÁT

Một bồ chữ nghĩa mấy cuồng ngông
Vinh nhục bèo mây luẩn quẩn vòng
Nghe mãi bài thơ Hoàng Điểu-chán
Hát hoài khúc nhạc Khổng Minh-thông
Ý theo đỉnh núi khinh danh lợi
Tình thả ngàn mây nhẹ tấm lòng
Trống dục ba hồi ân oán tuyệt
Gươm đưa một nhát thế là xong

Uyên thúy lâm