Tuổi Ngọc

Tiếng chim ríu rít ngoài song vắng
Như kể em nghe truyện Cúc Hoa
Thánh thót lời me trong như ngọc
Ý ngoan khúc khích dưới hiên nhà.

Tạo Ân