Tuổi Xuân Già

Bài Xướng
Tuổi Xuân Già

Phút chốc đường xa bỗng thấy gần
Đời trai, thoắt, đã hết thanh xuân
Tóc xanh nay nhuốm màu sương bạc
Da trắng giờ pha sắc lá thâm
Những tưởng đường xưa, duyên một thuở
Nào hay nẻo cũ, nợ trăm năm
Già, tuy già đấy, nhưng không tệ
Mắt vẫn nhìn ra ai mỹ nhân.

Trang Châu

Mùng Ba Tết Quý Mão

_____________________

Bài Họa

Vẫn Dại Tình

Đầu năm chúc bạn “lão” xa gần
Quên cái già đi cứ hưởng xuân
Bỏ mặc nhơn tình siêng bố đức
Phớt lờ thế thái gắng thi ân
Rượu bầu ngất ngưởng cùng thiên hạ
Thơ túi ngao du khắp cõi trần
Vẫn dại khờ say hoa đắm nguyệt
Và còn mơ bóng sắc giai nhân.

Nhất Hùng