Tuyệt Vọng


Đá sỏi nằm nghe lời thế kỷ,
Em còn đứng ngóng dấu thời gian.
Con giun giãy chết nhìn sao sáng,
Ta nhặt thiên thu đốt mộng tàn.

Ta-thu 2017