VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO PL 2565 (8 tháng 12 Âm lịch năm Tân Sửu)

Sao mai vằng vặc trời cao
Thích Ca Thành Đạo nhập vào Chân như
Sanh tử chấm dứt từ giờ
Luân hồi Tam giới chỉ là giấc mơ

Ba vô số kiếp bỗng như
Sát na chớp mắt hôm qua mới vừa
Lũy kiếp phiền não trần sa
Vầng trăng Bát nhã xuyên qua tỏ tường

Bất động hàng phục Ma vương
Ba la mật Trí xua tan mây mù
Vọng chấp thủ xả ngàn thu
Thị phi phải trái thực hư hai đường

Cồ Đàm thành Phật Thế Tôn
Chư Thiên Bồ tát hân hoan kính mừng
Nhập định Đại Nhật Pháp thân
Hoa Tạng thuyết giảng ba tuần Hoa Nghiêm

Nhất chân pháp giới ngọn ngành
Đăng địa Bồ tát hiểu huyền nghĩa thâm
Ta bà Lộc Uyển quán duyên
Phật thuyết Tứ Đế anh em Kiều Trần

~o~o~

A Nô Ma lấp lánh trăng
In bóng Thái tử nhẹ băng ba đào
Sa Nặc Kiền Trắc buồn đau
Thái Tử tầm Đạo mai sau nguyện về

Ca Tỳ La Vệ đêm khuya
Từ giã Công chúa ra đi lặng thầm
Thành Phật sẽ độ Phụ vương
Da Du quyến thuộc thân thương mọi loài

Sáu năm khổ hạnh đêm ngày
Rừng già núi tuyết miệt mài tấn tu
Nhận ra khổ lạc đôi bờ
Giác ngộ Trung đạo mới là phương châm

Nhận bát cháo sữa cúng dường
Sunjata hiến bằng lòng thành tâm
Ni Liên Thuyền sóng lăn tăn
Bồ đề đại thụ cỏ thơm tọa thiền

Bốn chín ngày đoạn xích xiềng
Thắng ma nội ngoại não phiền bủa vây
Lậu tận minh chứng rạng ngày
Giải thoát sanh tử mừng Ngài Đạo viên

~o~o~

Hăm lăm thế kỷ trôi nhanh
Tăng đoàn Tứ chúng ân triêm Phật đà
Từ Bi Ngài đã chỉ ra
Con đường Giác ngộ Chân như trở về

Đương nguyện đồng vượt sông mê
Bồ đề soi sáng đến đi hành trình
Phật Tổ chứng giám lòng thành
Quy y Tam Bảo thệ nguyền báo Ân.

Nghiệp Huân Dương

Nhất Tâm Đảnh Lễ Tuyết Lãnh Tu Hành, Lục Niên Khổ Hạnh, Bổn Sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏

Nhất Tâm Đảnh Lễ Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Quân, Bổn Sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏