VỊNH BÀ TRIỆU

“Vú dài ba tấc” giắt ngang vai,
Ngô tặc mấy lần trốn chạy dài.
Chễm chệ bành voi trang nữ kiệt,
Xông pha thành ấp bóng anh đài.
Cá kình ngang dọc còn kinh vía,
Giặc cỏ tung hoành phải sợ oai.
Tổ quốc ngàn năm ghi chiến sử,
Tiên Rồng một gái sánh tài trai…

Nguyên Bông