Vô Thường

Không gian thấm giọt, một lần tan
Hứng lại thời gian, rót ngỡ ngàng
Choàng vai níu mộng, trăm lần lỡ
Treo đời chân vọng, bọt bèo mang.

                Lộc Tòng