VỌNG KHÔNG

Trăng già
ôm kín vạt khuya
Vờn quanh

Ức
mộng xưa
oà về
Dặm xa
Nẻo
Khuất
bờ mê
Dòng mưa
Rót
Nhạc
thơ về
Vọng Không …


LÊ HỮU MINH TOÁN

Houston -July . 06 ,2019