XUÂN NHỚ BẠN

Hoa Đô trời lất phất mưa bay
Mấy chục niên rồi, cứ chốn này
Viễn xứ mơ màng xuân hội ngộ
Tha hương luyến nhớ tết sum vầy
Quê người cũng tạch đùng lân pháo
Đất khách vẫn vàng rực cúc mai
Nhà có đủ trà thơm rượu ngọt
Thiếu là thiếu bạn để cùng say

Nhất Hùng