XUÂN VỀ CÓ RẢNH

Xuân về có rảnh, ghé thăm tôi!
Lâu quá xa nhau mấy độ rồi!
Ta chúc trâu đi thôi lận đận!
Mình chào cọp đến chẳng lôi thôi!
Sương giăng góc biển vui bình cúc!
Tuyết rụng chân trời thích chén xôi!
Nhớ quá xưa quê nêu, liễn đỏ
Ngàn trùng xuân cũ chẳng pha phôi!

Nam Thảo