Yêu Thơ… Nửa Đêm

Trồi lên sụt xuống với người mơ.
Cố họa cho nhanh, xướng bất ngờ.
Niêm- luật -xoay- từ, râu tóc rối.
Trắc- bằng- đảo-vận, mắt tai mờ.
Lòng vòng bôi, quẹt : “..gà còn nhỏ..”.
Hì hục xóa, cào : “…rõ trống tơ”.
Hớn hở làm xong xòe cánh ngáy.
Sáng này xem lại : ” Cóc… bài THƠ.!!!”

Tòng Nguyễn ( Đinh Dậu-2017)