BUÔNG

Quên đi
Ừ.!
Hãy quên đi
Thuyền đời
là chuyến biệt ly không về
Tình chưa
ước nguyện hương thề
Lời khắc trên đá chưa đề nguyên câu
Chỉ là
dấu lặng xưa sau
Chỉ là
thăm thẳm một màu hư hao
Chút buồn
vệt nắng xanh xao
Thuyền trôi bến lạ
sóng chao
nghiêng lời
Buông thôi
Ừ !
Hãy buông thôi
Cung trầm rớt nhịp
môi cười
ngậm
sương …

LÊ HỮU MINH TOÁN.
( Houston ngày 4 /3 / 2021 )