Cảm Tác Mùa Thu

Vòng đời như lá có bao lâu
Mà lại trải qua mấy bể dâu
Lúc chiến cuộc nhiều phen khốn khổ
Lúc thiên tai lắm bận cơ cầu
Lúc nhân họa dự trù dang dở
Lúc dịch bệnh suy tính lộn nhào
Càng ngẫm càng sầu, sầu chất ngất
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu sầu

Nhất Hùng