DUYÊN KIẾP

Posted on

Nhớ người ra đứng ở triền sông, Nhìn đám bèo trôi giạt mấy dòng. Núi cách vẫn chờ ai trở lại Sông ngăn mãi đợi kẻ hoài mong. Trường giang…

Tiếp Tục...