DUYÊN KIẾP

Nhớ người ra đứng ở triền sông,
Nhìn đám bèo trôi giạt mấy dòng.
Núi cách vẫn chờ ai trở lại
Sông ngăn mãi đợi kẻ hoài mong.
Trường giang sông nước sầu chia ngả
Thiết thạch niềm tin rạng ánh hồng.
Qua buổi phân ly tình thắm lại
Nguyện tròn duyên kiếp thỏa lòng trông.

UYEN THUY LAM

ooOOoo