Gọi

Gọi người
dội ngược vách sầu .
Gọi thiên thu
rớt
một màu ủ ê .
Gọi ta
lạc lõng cơn mê .
Tím bầm
vết cắt
đau

thân trầm….!

LÊ HỮU MINH TOÁN