Hoài Niệm 30 Tháng Tư

Hoài Niệm 30 Tháng Tư

Bỗng lệnh lui binh giữa tuyến đầu,
Cao nguyên bỏ ngõ bởi vì đâu?
Ngần cân mệnh nước treo trên tóc,
Muôn vạn sinh linh ngút thảm sầu.
Quốc lộ xuôi nam loang máu hận,
Nóc Tòa Đại Sứ đẫm dòng châu.
Bốn mươi năm lẻ đời lưu xứ,
Tổ quốc trong tim bạc mái đầu.

Uyên Thúy Lâm

_______________________

Biệt Cố Hương

Thù trả chưa xong đã bạc đầu
Chiến bào tơi tả biết về đâu?
Trời gầm, sấm động non còn hận
Gió hú, mưa than nước mãi sầu
Nấc tiếng Chim quyên ca biệt quốc
Đau lòng người Việt nhỏ dòng châu
Chiều nay ra biển mà hoài biển
Mắt dõi theo con sóng bạc đầu

Tạo Ân