Không Đâu Bằng Nhà

Từng đi đây đó khắp ta bà
Bể bắc non tây đã trải qua
Nơi nức tiếng danh lam thắng cảnh
Chốn danh truyền lộng lẫy xa hoa
Nhưng hồn lãng đãng khôn bày tỏ
Còn dạ bồn chồn khó tả ra
Ngẫm mới rõ nguồn cơn cớ sự
Ở đâu cũng muốn sớm về nhà

Nhất Hùng