Mây Trôi

Mây trôi bèo dạt biết về đâu?
Biệt khúc đoạn trường rớt hạt châu
Gió thổi chim hồng qua xứ lạ.
Bên cầu Ô Thước để xa nhau.

Trống vắng hoàng hôn ngày lại ngày,
Đồng khô trơ rạ nhớ trâu cày.
Hết rồi hương lúa mùa chiêm cũ,
Em có mong chờ từng phút giây?

Lục bình trôi nổi hỏi nhà đâu
Ngăn cách sông Tương mà nhớ nhau
Nghe lại Tỳ Bà sầu dạ khúc
Trời xanh đầy đọa chia hai đầu.

Tạo Ân