MỘNG TAN

Tôi đứng nhìn quanh, ôi bẽ bàng,
Lòng nghe xao xuyến buổi hè sang!
Anh em buông súng, niềm tin mất,
Đơn vị rã hàng, hy vọng tan!
Non nước chìm nhanh làn sóng đỏ,
Đồng bào quấn vội mảnh khăn tang!
Đi đâu, biết đến phương nào nhỉ?
Khi mộng chưa tròn họa lại mang!