MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Tiết trời giá lạnh buổi sang đông
Mừng đón Giáng Sinh Chúa Hài Đồng
Nhạc trỗi vang lừng đêm huyễn mộng
Cao cung réo rắt mấy tầng không
An Bình dưới thế người chân tánh
Danh Sáng tầng trời Đấng đợi mong *
Nhân loại từ đây ơn Cứu Chuộc
Niềm tin rực sáng cõi mênh mông .

UYÊN THÚY LÂM