NHÓ VONG LINH NGƯỜI TỬ SĨ GIỜ THỨ 25

Xác anh chết nằm bên xa lộ
Giữa hai luồng xe cộ ngược xuôi
Nắng trưa làm bốc mùi hôi
Anh nằm lặng lẽ không người đem chôn

Gió man mác chiêu hồn tử sĩ
Áo hoa rừng vải Mỹ bọc thây
“Đại bàng” đã … cất cánh bay
Bốn mươi năm lẻ hồn nay phương nào

Nông gia hai lúa NJ

“Đại bàng”: các vị Tư lệnh của sư đoàn Nhảy Dù và sư đoàn
Thủy Quân Lục Chiến đã bay ra hạm đội 7 trước giờ thứ 25 !