PHÉP THỬ CỦA SOCRATES

Tương truyền thời Hy Lạp cổ đại

Socrates nhà thông thái, triết gia

Một hôm có người đến nhà

Nói với ông:”- Nghe người ta kháo rằng

“bạn của ông có làm chuyện xấu

“tôi đến báo,  ông xử cân phân

Socrates một thoáng trầm ngâm

từ tốn đáp:”-Xin ngài dành thời gian

“để lọc lựa xem cần phải nói.

“phép lọc thử” tên gọi nôm na

“tiến trình lọc thử có ba:

“Lớp một SỰ THẬT tìm ra nhãn tiền:

“-Ngài tuyệt đối có tin chuyện kể?

“-Tôi chỉ nghe như thế mà thôi”

“-Bây giờ đến lớp thứ hai

“xét xem THIỆN Ý NGÀI CÓ KHÔNG?

-“thiện ý tôi hoàn toàn không có

-“lớp thứ ba có LỢI ÍCH không

-“cho tôi cũng như cho ông

-“Khách nói: chẳng lợi ích trong chuyện nầy

-“Xét ba lớp chuyện nầy không có

“thôi thì ngài nên bỏ đi hơn

Khi nghe kể chuyện phải tường

tìm ra sự thật,chớ hòng vội tin

Phép lọc thử hãy đem ứng dụng

ba lớp lang tuần tự trả lời

Tìm ra sự thật mới thôi

Đó là kinh nghiệm trường đời khôn ngoan

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh