Thăm Quê

Róc rách bên xuồng nhịp sóng trưa
Trời mây chen nước, nước chen dừa
Nhấp nhô vài cụm lục bình nhỏ
Thấp thoáng trâm bầu mấy rặng thưa
Nhớ buổi đò đưa, đưa ước hẹn
Thường ngày bến đợi, đợi lời xưa
Nặng tình non nước, câu Hoài Cổ
Chất ngất trời mây, Lý Sáo đưa .

Tòng Nguyễn
2013